19
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
42
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
30
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
24
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
14
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
13
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล