20
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
43
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
32
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
14
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
15
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล