เอกสารประเภท = มาตรการป้องกัน COVID 19


รายการทั้งหมด = 18 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1588 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 4 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1589 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1590 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1591 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 14 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1592 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 16 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1602 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 19 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1603 ประกาศมหาวิทาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารบรรณ 18 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1604 แผนปฏิบัติการรองรับในภาวะฉุกเฉิน กรณ๊มีการสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 21 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1605 แนวปฏิบัติการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 23 มี.ค. 63  วรกร สุพร
1606 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสารบรรณ 19 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1607 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน PM 2.5 หน่วยสารบรรณ 23 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1608 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มี.ค.63 หน่วยสารบรรณ 22 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1609 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 หน่วยสารบรรณ 23 มี.ค. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1610 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 หน่วยสารบรรณ 1 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1611 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 หน่วยสารบรรณ 3 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1613 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งฯ ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 3 เม.ย. 63  วิชชุกร ปะทะดวง
1624 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน PM 2.5 ฉบับที่ 2 วิชชุกร ปะทะดวง
1717 ขั้นตอนการปฏิบัติการคัดกรองคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 มิ.ย. 63  วรกร สุพร