วันที่นำเข้าระบบ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน คนเขียน คนอ่าน ความคิดเห็น
2019-07-08 14:55:32  แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม หน่วยการเงิน
นางทับทิม  วจนะพิศุทธิ์ 35 -
2018-11-22 08:39:22  การตัดเกรด 1/2561 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายวรกร  สุพร 81 -
2018-10-24 13:55:29  แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ใช้ในห้องประชุม 3 และ 4 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 67 -
2018-10-19 14:55:40  เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean Canvas” หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 243 -
2018-09-10 16:17:18  ฐานข้อมูลเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561)
นางณัฐลักษณ์  บูรณศิลปิน 113 -
2017-08-30 11:39:15  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ 11/59 สำนักงานคณบดี
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 108 -
2017-04-12 11:11:47  วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 104 -
2017-04-12 10:57:14  40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพ หน่วยสารบรรณ
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 93 -
2016-11-28 14:52:06  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ 10/59 สำนักงานคณบดี
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 92 -
2016-11-28 14:45:34  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ 9/59 สำนักงานคณบดี
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 229 -
2016-11-28 14:42:11  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 8/59 สำนักงานคณบดี
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 91 -
2016-11-28 14:36:26  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดี
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 114 -
2016-11-28 14:31:42  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะ 6/59
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 316 -
2016-10-05 09:19:44  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 หน่วยสารบรรณ
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 99 -
2016-07-28 15:10:31  รัฐบาลจะตัดเงินเบี้ยเลี้ยงคนชราจริงหรือไม่? ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 91 -
2016-07-28 14:02:08  ปีหน้าจะแล้งอีกไหม น้ำจะพอใช้หรือเปล่า ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 86 -
2016-05-24 17:13:57  พลิกมุมคิด พิชิตงานเพื่อความสำเร็จ สำนักงานคณบดี
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 92 -
2016-05-19 17:16:16  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 5/59
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 152 -
2016-05-18 13:40:32  เทคนิคการบริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service with a Heart) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 199 1
2016-04-26 15:46:55  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 4/59
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 134 -
2016-04-08 16:01:16  โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ หน่วยสารบรรณ
นางไกรคำ  หัสการบัญชา 112 -
2016-03-31 15:32:49  พลิกมุมคิด พิชิตงาน เพื่อความสำเร็จ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรกร  สุพร 101 -
2016-03-26 14:19:57  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3/59
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 136 -
2016-03-24 14:14:13  การเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 130 1
2016-03-04 09:28:49  เดินหน้าอุดมศึกษาไทย หน่วยสารบรรณ
นางไกรคำ  หัสการบัญชา 119 1
2016-02-23 17:02:38  ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะ ครั้งที่ 2 / 2559
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 135 -
2016-02-23 16:56:02  ผลการดำเนินงานของสำนักงาน 1 / 2559
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 86 -
2016-02-17 15:17:43  การเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “ Document Control for ISO 9001” หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 192 1
2015-12-30 16:13:04  โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation Level 1 และหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น” สำนักงานคณบดี
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 115 -
2015-12-29 15:47:51  กิจกรรม KM Day ครั้งที่ 9 เลขานุการผู้บริหารและงานธุรการ
นางสาวจรรริยา  จิระศรีไพฑูรย์ 104 -
2015-12-22 14:08:33  การศึกษางานระบบ ISO 9001:2008 ของสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 1044 -
2015-12-21 13:56:01  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน : จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R : Routine to Research) หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ
นางสาวประทุมวรรณ์  บัวรินทร์ 110 -
2015-12-11 11:31:13  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 102 -
2015-09-23 10:41:58  การเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายธีรายุทธ  ทองสุข 115 -
2015-09-07 17:00:52  เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร ....งานสำคัญที่เรามองข้าม หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางสาวสังวาลย์  วรรณกุล 206 -
2015-08-25 10:23:03  การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำ Happy University ไม่ยากอย่างที่คิด หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจวรรณ  เตชะ 107 -
2015-08-04 20:03:39  บริหารเวลาในแต่ละวันด้วยแนวคิดทฤษฎีตารางสอน Time Table Theory
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 372 -
2015-07-27 15:36:11  ไมเกรนรักษาหายไหมนะ? ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 146 1
2015-07-23 15:17:35  ท่านทราบหรือไม่ว่า... FSC 22000 คืออะไร ? หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 139 1
2015-07-21 10:26:47  ศัพท์/สำนวน/ประโยคเด็ด จากเพลง 'Rather Be' หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 125 -
2015-07-21 00:02:52  5 คุณลักษณะที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จ หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 126 2
2015-07-20 23:53:54  " อิทธิบาท 4" เป็นแนวทางการเรียน การทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ. หน่วยบริการวิชาการ
นางปิยะนุช  จันทนา 129 2
2015-07-02 13:56:54  เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 1 : การสืบค้นโจทย์จากผู้ประกอบการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 116 1
2015-06-30 11:44:25  ความท้าทายของการสอนงานในการทำงานเป็นทีม ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
นางนงนุช  ทองอ่อน 109 1
2015-06-24 11:11:54  EdPEx คืออะไร? หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นางอังศุมารินทร์  เจริญเกษ 154 2
2015-06-23 16:37:24  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 หน่วยแผนอัตรากำลังและงบประมาณ
นางสาวประทุมวรรณ์  บัวรินทร์ 123 1
2015-06-17 00:48:45  ประเทศที่อนุญาตให้คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 103 1
2015-06-17 00:43:21  Grammar for TOEIC หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์  ผดุงพันธ์ 141 3
2015-06-02 10:29:01  รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเรื่อง หน่วยการเงิน
นายนพรัตน์  อัครจินดา 118 1
2015-05-21 10:25:34  งานด้านสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะฯ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายวรกร  สุพร 105 1
2015-05-21 10:07:40  แนะนำการใช้งานระบบ Internet ภายในคณะและระบบไร้สาย Jumbo Plus หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
นายพีรวิชญ์  ไพสิฐสวรรค์ 111 -
2015-05-21 10:01:07  แนะนำระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรใหม่ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายธีรายุทธ  ทองสุข 116 -
2015-05-20 20:15:56  ความปลอดภัยในการทำงาน
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 303 -
2015-04-27 20:11:01  ผู้ประดิษฐ์ไม้ Selfie ผู้คิดค้นไม้ Selfie คนแรกของโลก หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายธีรายุทธ  ทองสุข 107 -
2015-04-10 11:46:05  การแนะนำองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่ หน่วยสารบรรณ
นางไกรคำ  หัสการบัญชา 104 -
2015-04-10 11:44:09  PR CMU Network ดูงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
นายวรกร  สุพร 105 1
2015-04-10 11:40:12  ปีใหม่เมือง หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
นางจุฑารัตน์  สีหานาม 151 2
2015-04-09 20:27:22  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KM BLOG
นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 164 1
2015-02-05 10:19:12  การทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางไกรคำ  หัสการบัญชา 108 1
2015-02-02 15:39:35  แจ้งแนวทางการเบิกเงินไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ และเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยบริหารงานวิจัย
นางสาวมุทิตา  หย่างถาวร 109 -
2015-02-01 21:44:44  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หน่วยพัสดุ
นางทับทิม  วจนะพิศุทธิ์ 119 -